ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายกานตพงศ์ สิทธิประภา
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวรัตน์ สมบัติดี
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายก้องฟ้า สุทธิประภา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภคพล อรัญภูมิ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนิติภูมิ สิ่วไธสง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐนรี จันจรสี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ สิงห์วี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกรรณิกา ทานัน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกพร ตุพิลา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรรัมภา ผายพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายยงยุทธ อย่างสวย
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรหมพร เอี่ยมสินธุ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวนัชพร น้อยดอน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยธิดา ฉอ้อนศรี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัทธนันท์ อองตัน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนัญธิดา แก้วเมืองกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิริยากรณ์ ศรีดาดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลลิตา แก้วกลมรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรเดช ซองวงษา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิทยารัตน์ กว้างขวาง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารยา คำบัว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศุภิสรา นะทร
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6/2