กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษรินทร์ มูลศรีแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5
อีเมล์ : katesarin76@gmail.com

นางสาวนิตวดี พลเดชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : nitwadee02@gmail.com

นายเสกสรร ขุนศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวน้ำทิพย์ พยุงวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวนิตยา ผาสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวภัทรา ภารไสว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3