ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปัณณิศา ไชยลือชา
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษรินทร์ มูลศรีแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวนิตวดี พลเดชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวรัตติยา ภูวนารถ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภัทรา ภารไสว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายวิษณุ พันพิลา
ครูอัตราจ้าง