กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางฐาปนี​ ผึ่งบรรหาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : -

นายธนาภิวัฒน์ บุญแสนแผน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6