ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายคนอง อาจโยธา
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น

นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางฐาปนี​ ผึ่งบรรหาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายอรุณชัย มูลเหลา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3