ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพีรภัทร​ พรใส
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีรวัฒน์ อุทุมมา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนันธิดา สารณีย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเบญจมาศ ปิวันนา
ครูอัตราจ้าง