กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางฤทัยรัตน์ ศรีสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0973195399
อีเมล์ : p.rutty@hotmail.com

นางสาวปาริฉัตร พินะสา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0915519786
อีเมล์ : Parichat19796@gmail.com