ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางฤทัยรัตน์ ศรีสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปาริฉัตร พินะสา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5