งานบริหารงานงบประมาณ

นางวริศรา ต่อโชติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจินตนา บุตรศรี
ครู คศ.3
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นายเสกสรร ขุนศรี
ครู คศ.3

นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ครู คศ.1

นางสาววนัสสุดา​ ละครไชย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
เบอร์โทร : 0856426424

นางสาวฐิติวรรณ​ ดวงเคน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3
เบอร์โทร : 0641914236

นางสาวน้ำทิพย์ พยุงวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตยา ผาสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวลดารัตน์ เหมวิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรวิภา เลิศสงคราม
ครูอัตราจ้าง