ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารงานงบประมาณ

นางจินตนา บุตรศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางสาวอำภาภรณ์ ไสทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษศรินทร์ มูลศรีแก้ว
ครู คศ.3

นางสาววนัสสุดา​ ละครไชย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวฐิติวรรณ​ ดวงเคน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3