งานบริหารงานทั่วไป

นายอภิศักดิ์ กิ่งนาคม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอุษณีย์ หวันลา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวเยาวรัตน์ ยิ่งยง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0637470735

นางฤทัยรัตน์ พงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายบุญยะสิทธิ์ ดีท่าโพธิ์
ครู คศ.3

นายพีระภัทร พรใส
ครู คศ.2

นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ครู คศ.1

นางสาวนรีรัตน์ ผาพรม
ครู คศ.1

นางสาวณัฐพร​ พรมน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวกาญจนา ดอกกฐิน
ครู คศ.1

นายฉัตรชัย​ โหลแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวเกสร นิลชัย
ครู คศ.1

นายวันเฉลิม พินิจรัมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวชุติมา เพริศแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐาปนี​ มหิมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0956649026

นางสมถวิล ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวเกษร นิลชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรา ภารไสว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอภิญญา เย็นวัฒนา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวบุษยากร พันธุ์สาย
ครูอัตราจ้าง

นายกฤษฎา ฟรอมไธสงค์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอุมาพร ภูด่านวัว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐิดา แสนสุรินทร์
ครูอัตราจ้าง