งานวิชาการ

นางสาวจีรวดี วิทเวช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณหฤทัย สิทธิจักร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวเกษศรินทร์ มูลศรีแก้ว
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0969182396

นางอัจฉราพรรณ ขุนศรี
ครู คศ.3

นางสาวกมลพร ชิณแสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวดรุณี นันทา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวธิดากานต์ อินธิ
ครู คศ.2

นางสาวรัตติยา ภูวนารถ
ครู คศ.1

นางวาสนา เกตุแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนิตวดี พลเดชา
ครู คศ.1

นางสาว​สกาวใจ​ คำบุญ​เรือง​
ครู คศ.1

นางสาวปาริฉัตร พินะสา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรรัตน์ ก้อนวัน
ครูผู้ช่วย

บุณฑริกาญจน์ ยะไวทย์
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : vipnamob@gmail.com

นายธัญพิสิษฐ์ ศรีสุข
ครูผู้ช่วย

นายทินกร​ อินทร์รินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งทิพย์ สิทธิบดินทร์
ครู คศ.1