งานบุคคล

นางวริศรา ต่อโชติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพิกุลกาญจน์ ราษี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
หัวหน้างานบุคคล

นางเกษชฎา สนนา
ครู คศ.2

นางจริยา ชานันโท
ครู คศ.2

นางสาวหนึ่งฤทัย สุระเสียง
ครู คศ.1

นายวิษณุ พันพิลา
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : wisnuphanphila@gmail.com

นางสาวพัชรินทร์ เสพียรไพร
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0879741629
อีเมล์ : pacharin.knan@gmail.com

นางสาววรวรรณ สุธามี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0825724300
อีเมล์ : sutameeworawan@gmail.com