ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางลฎาภา พรมพิมพ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น

นางอุษณีย์ หวันลา
ครู คศ.3

นางสาวชลธิชา เฉลาชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพัทธจิต ชาลีผาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวกาญจนา ดอกกฐิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นรีรัตน์ ผาพรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวภัทรวดี สลางสิงห์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางอัจฉราพรรณ ขุนศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3