กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวธิดากานต์ อินธิ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางพิกุลกาญจน์ ราษี
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0817295220

นางสาวกมลพร ชิณแสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางวาสนา เกตุแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0854227292
อีเมล์ : ketkaew.wassana@gmail.com

นางสาวณัฐพร​ พรมน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายฉัตรชัย​ โหลแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0951910890
อีเมล์ : chatchailokaew@icloud.com

นางหนึ่งฤทัย สุระเสียง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : nung--ruthaiss@hotmail.com

นางสาวอมรรัตน์ ก้อนวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0955091623
อีเมล์ : amronrat2334@gmail.com

นายทินกร​ อินทร์รินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวพัชรินทร์ เสพียรไพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : 0879741629
อีเมล์ : pacharin.knan@gmail.com

นางสาวกวินณา ติดทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น