ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิดล นาชิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2516 - พ.ศ.2542
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลรัตน์ หงษ์ชูตา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543 - พ.ศ.2550
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ หวันลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551 - พ.ศ.2555
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร ศรีลุนช่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555 - พ.ศ.2555
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญทวี สาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555 - 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2565- ปีปัจจุบัน