พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.ส่งเสริมให้นักเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

2.ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4.บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

Mission

1. Encourage the student services area has been studied thoroughly.

2. Encourage students to have a healthy, moral and ethical values angled desirable and knowledge of the standards of basic education.

3. Development of Teachers and Educational Personnel continued.

4. Management study the principles of good governance.