วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  ได้บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตลอดทั้งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  และพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  เพื่อให้เด็กทุกคนมีสุขภาพกายและจิตใจที่สมบูรณ์  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน ทั้งยังนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน