ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ภายในปีการศึกษา 2550 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลมีสุขภาพอนามัยในระดับสากล มีความรู้คู่คุณธรรมในมาตรฐาน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ สู่มาตรฐานวิชาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงาม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ ร่วมป้องกันยาเสพติด

vision

Yung kindergarten students loyal to the nation, religion and monarchy Year 2550 kindergarten students Pai healthier internationally. Knowledge and morality in the standard. Personnel with knowledge To professional standards Community participation in basic education. Common heritage of traditions. Environmental Conservation Creative technology development capabilities. Joint Drug Prevention