ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

      โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ตั้งอยู่เลขที่ 76 หมู่ 1 ตา บลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งอยู่ใน เขตเทศบาลตา บลศรีวิไล มีเนื้อที่ ที่ 34 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา เลขที่ นค.560

อาณาเขตทิศเหนือ           โรงเรียนอนุบาลวิทยา

อาณาเขตทิศใต้               ถนนสาธารณะ  ศรีวิไล-ชุมภูพร

 อาณาเขตทิศตะวันออก     ถนนสายบึงกาฬ  - พังโคน

อาณาเขตทิศตะวันตก        โรงเพยาบาลศรีวิไล

สภาพภูมิศาสตร์  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลเป็นพื้นที่ต่างระดับ  จากทิศเหนือสู่ทิศใต้  ดินเป็นดินทราย  ผสมกรวด  หน้าดินตื้น  เก็บกักน้ำไม่อยู่

สภาพและความพร้อมของบุคลากร

         ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้                           

 ๑.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    จำนวน  ๓๘  คน

  ๒.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                จำนวน  ๑  คน

๓.  ครูอัตราจ้าง                                   จำนวน  ๑๕  คน

 ๔.  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด                            จำนวน  ๑  คน

 ๕.  เจ้าหน้าที่สหกรณ์โรงเรียน                   จำนวน  ๑  คน

๖.  ลูกจ้างประจำช่างไม้และช่างไฟฟ้า            จำนวน  ๒  คน

 ๗.  ลูกจ้างชั่วคราวประจำโรงน้ำ                 จำนวน  ๒  คน

๘.  ลูกจ้างชั่วคราวแม่บ้าน                       จำนวน  ๑  คน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด            จำนวน  ๖๑  คน

จำนวนนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับอนุบาล  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จำนวน  ๙๘๑

        Basic Data     Anuban Sriwilai School  is located in Sriwilai Municipal Area at 76 Village N0. 1 , Sriwilai Sub-district, Sriwilai District, Buengkan Province. According to  Title Deed NK 560, it occupies a total area of 34 Rai 2 Ngan 17 Sguare Wah.

ประวัติโรงเรียน

 

       โรงเรียน อนุบาลศรีวิไลเดิมชื่อโรงเรียนบ้านศรีวิไล ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 โดยมีนายสุทธิดล นาชิต เป็นผู้บริหารคนแรก ปัจจุบันเปิดทำ การสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีข้าราชการครู และ บุคคลากรทางการศึกษาจำนวน 40 คน นักเรียน 864 คน
       History    Anuban Sriwilai School was formerly known as Ban Sriwilai School. The name was changed to Anuban Sriwilai School on 27 October 1999, to conform  with  Ministry of Education policy. It was established on 1 May 1973. the first director was Mr.Sutthidon Nuchit. Nowadays the school provides education from kindergarten to prathom six.There are 40 teacher and 864 students

ปี 2543 นายอดุลรัตน์ หงษ์ชูตา เป็นผู้บริหารโรงเรียน และมี นายธง สัตตภัณฑ์ และนายประสิทธิ์   โคตรชมภู เป็นผู้ช่วยผู้บริหาร

ปี 2545 นายประพันธ์   วิโรจะ ย้ายมาเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี 2551 นายณรงค์ หวันลา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี 2553 นายกิตติชัย โคงัน ย้ายมาดำรงตำหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี 2555 นายถาวร ศรีลุนช่าง มารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี 2555 นายบุญทวี สาลี มีคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน