ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 5 แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 1,080,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 6 แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2547
งบประมาณ : 1,399,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2529
งบประมาณ : 824,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 1 แบบ ป. 1 ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : 240,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ ป. 1 ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2518
งบประมาณ : 240,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ ป. 1 ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 4 แบบ ป. 1 ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักครู แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักครู แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนอกอาคาร หลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนอกอาคาร หลังที่ 2 แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนอกอาคาร หลังที่ 3 แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนอกอาคาร หลังที่ 4 แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนอกอาคาร หลังที่ 5 แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกุลเชฎโฐ แบบ 318ล./55-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2558
งบประมาณ : 21,716,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 6 ที่ /49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2561
งบประมาณ : 475,000 บาท
เพิ่มเติม..